Fundatorzy

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie reprezentowana przez proboszcza parafii. 

Wojciech Ludwikowski

Krzysztof Kowalczyk

Rada Fundacji

ks.prałat Marian Dziemianko  Honorowy Przewodniczący Rady

Mieczysław Grabowski  przewodniczący

Marek Jarmoliński

Kazimierz Małecki 

Wiesława Małolepsza-Radzik

Włodzimierz Olszewski

Jacek Ścigała

Zarząd

Margareta Sadowska-prezes

Roman Hennig

Romuald Mikoński

Anna Pabis-Niemkowicz 

Wszystkie funkcje w Fundacji na rzecz zabytkowej świątyni Mariackiej w Sławnie Renovatio ecclesiae pełnione są społecznie.

Statut Fundacji

Statut ?Fundacji na rzecz zabytkowej świątyni Mariackiej w Sławnie - Renovatio ecclesiae".


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

1. ?Fundacja na rzecz zabytkowej świątyni Mariackiej w Sławnie -- Renovatio ecclesiae" - zwana w dalszej części statutu "Fundacją", została ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie reprezentowaną przez    proboszcza  ks.    Remigiusza    Szrajnerta    oraz    Krzysztofa    Kowalczyka  i    Wojciecha Ludwikowskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elizę Szerszenowicz -- Kaczmarek z Kancelarii Notarialnej w Sławnie przy ul. Mielczarskiego 8/2 w dniu 2 marca 2011  r., repertorium A numer 817/2011 .

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 ze zm.), oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest Sławno.

§4

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§5

Fundacja może używać skróconej nazwy: ?Renovatio ecclesiae".

§6

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§7

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§8

Fundacja używa pieczęci podłużnej z nazwą oraz danymi adresowymi oraz okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, lub dla celów obranych przez Fundację.

§10

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji.

§11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

§12

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§13

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROZDZIAŁ II

Cel i zasady działania Fundacji

§14

Celem statutowym Fundacji jest:
1.  prowadzenie działań zmierzających do rewitalizacji i przywrócenia właściwego stanu technicznego i estetycznego uwzględniającego gotycki charakter kościoła Wniebowzięcia NMP w Sławnie,
2.  popularyzacja wiedzy o siedemsetletniej historii kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie.

§15

1. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując, prowadząc i wspierając z zastrzeżeniem ust. 2:
1)     interdyscyplinarne badania dotyczące historii kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie,
2)     prace dokumentacyjne, konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie,
3)     programy wydawnicze, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie,
4)     programy wystawiennicze,
- tj. działa w obszarach wskazanych w art. 4 ust. l pkt. 4 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Wszelkie prace podejmowane na rzecz odnowy kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie wymagają zatwierdzenia przez diecezjalnego konserwatora zabytków.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§16

Majątek Fundacji stanowi fundusz wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz inne składniki nabyte przez Fundację w czasie jej działalności.

§17

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1)     funduszu założycielskiego,
2)     dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
3)     darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
4)     dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
5)     dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
6)     odsetek i depozytów bankowych,
7)     orzekanych przez sądy nawiązek i świadczeń pieniężnych,
8)     dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

§18

1.     Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, oraz odsetek bankowych, pochodzących z tych źródeł, mogą być przeznaczone na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2.     Fundacja może tworzyć fundusze w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jej nazwiskiem lub nazwą.
3.     W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwami inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
4.     W przypadku darowizny na rzecz Fundacji obciążonej długiem, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu darowizny z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny darowizny przewyższa zadłużenie.
5.     Zabronione jest:
a)     udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników praż osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej ?osobami bliskimi",
b)     przekazywanie majątku na rzecz członów organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników praż ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§19

1.  Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w strefach:
    - produkcyjnej, - handlowej,
    - usługowej,
    - naukowej,
    - przez udział w spółkach.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację będzie opierać się na zasadach rachunku ekonomicznego.
3. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd Fundacji może tworzyć zakłady, powołując jednocześnie ich kierowników.
4. Z majątku Fundacji przeznaczy się w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/1 00).
5. W przypadku, gdy określone kierunki działalności gospodarczej nie przyniosą dochodów,      
dla których zostały podjęte,  Zarząd może podjąć uchwałę o ich likwidacji.      
6. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji

§20

1.  Władzami fundacji są:
a)     Rada Fundacji,
b)     Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rafa Fundacji

§21

1.    Rada    Fundacji    jest    organem    stanowiącym,    kontrolnym,    nadzorującym
i opiniującym Fundacji.
2.     Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3.     Członków składu Rady powołują i odwołują Fundatorzy.
4.     Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
5.     Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6.     W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją -członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
7.     Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8.     Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
9.     Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10.Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości niw wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwa ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§22

1.   Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.  Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego

§23

Do zadań Rady należy w szczególności:
1.     powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
2.     podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
3.     ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
4.     kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
5.     wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6.     nadzór nad działalnością Fundacji.

§24

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2.  dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§25

1.     Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech osób powoływanych przez Radę Fundacji.
2.     Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
3.     Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
4.     Członkiem  Zarządu  nie  może  być  osoba  skazana  prawomocnym  wyrokiem  za
przestępstwo umyślne ścigane   oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe.

§26

1.     Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.     Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)     uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)     uchwalanie regulaminów,
c)     sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e)     podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f)     przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g)     występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3.  Zarząd  podejmuje  decyzje  na  posiedzeniach  w  formie  uchwał    zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4.     O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5.     Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6.     Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§27

1.     Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2.     W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Zmiana statutu

§28

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 2. Decyzję w kwestii zmiany statutu podejmują Fundatorzy uchwałą, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§29

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
    Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy uchwałą na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

ROZDZIAŁ VII

Likwidacja Fundacji

§30

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.     Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest    sytuacja,    w    której    dalsze    prowadzenie    działalności powodowałoby      
niewypłacalność Fundacji.                    
3.     Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w formie uchwały, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
4.     Likwidatora Fundacji wyznaczają Fundatorzy.
5.     Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przekazany będzie - zastrzeżeniem treści art.
5     ust. 4 ustawy o fundacjach - Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Sławnie na realizację celów o których mowa w § 14 statutu, w szczególności z zakresu opieki nad zabytkami.
6.     O likwidacji  Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§31

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Sławno, dnia 2 marca 2011 roku.