Rozpoczęcie prac badawczych wewnątrz kościoła

Firma konserwatorska Restauro z Warszawy rozpoczęła prace wewnątrz kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie. Badania na istnienie polichromii ściennych w kościele dotykają tylko części problemów i zagadnień historycznych i remontowych. Główny wysiłek prac zostanie skierowany na rozpoznanie, rozwarstwienie i próbę wydatowania poszczególnych warstw dekoracyjnych ścian kościoła.

  Badania mają na celu szczegółowe rozpoznanie budowli, właściwości i stanu zachowania dekoracji malarskich wnętrza kościoła oraz właściwości materiałów stosowanych we wcześniejszych remontach i naprawach. Całość prac badawczych finansowana jest ze środków Fundacji na Rzecz Zabytkowej Świątyni Mariackiej w Sławnie Renovatio Ecclesiae i wyniesie przeszło 36 tys. zł. Na działania te oraz na badania geologiczne przy fundamentach kościoła Fundacja (wnioskodawcą jest parafia pw. WNMP w Sławnie) pozyskała środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Sławnie w wysokości 20 tys.zł. Aby rozpocząć prace badawcze obiektu należało przygotować jego wnętrze. W pierwszym etapie  wysunięto z naw bocznych i nawy głównej ławki . Były one połączone z podestami, co stwarzało dodatkowe problemy. Siedzenia  należało  rozkręcić i załadować na platformy jezdne, ułatwiające przemieszczanie ich. Robotami tymi zajął się bezpłatnie Zakład Stolarski Romana Henniga ze Sławna. Specjalistyczne, przesuwane na kołach rusztowanie postawiła firma z Płocka ( koszt rusztowania 12.000 zł.). Wcześniej planowano postawienie rusztowań przez sławieńskie firmy. Okazało się jednak, że przy tak specyficznym wnętrzu (wysokość sklepienia w nawie głównej 15 m) i ograniczenie ze względu na wiszące żyrandole, potrzebna jest fachowa firma, która jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa pracujących na rusztowaniu osób. Już w poniedziałek pracę swoją rozpoczęli konserwatorzy, którzy dokonują odkrywek ścian i sklepień oraz  pobierają próbki. Najistotniejszą częścią tego etapu będą badania laboratoryjne pobranych próbek. Wykonane zostaną badania stratygraficzne (odkrywki, szlify stratygraficzne), pigmentów (SEM EDS, analizy chemiczne), spoiw (analizy chemiczne, chromatografia), badania petrograficzne, określające skład mineralogiczny, strukturę i teksturę próbek zapraw i kamieni oraz rozpoznane zostaną nawarstwienia historyczne. Mają być one pomocne w  podejmowaniu decyzji o wyborze metod i technologii na poszczególnych etapach planowanych w przyszłości prac remontowych. Remont sławieńskiego kościoła jest głównym zadaniem powołanej w 2011 roku Fundacji na Rzecz Zabytkowej Świątyni Mariackiej w Sławnie Renovatio Ecclesiae. Członkowie Fundacji pracują społecznie, a ich wysiłek skierowany jest zarówno na pozyskiwanie środków finansowych, rzetelne ich rozliczenie, jak i czuwanie nad przebiegiem zleconych robót. Należy podkreślić, że większa część środków Fundacji pochodzi z dobrowolnych wpłat mieszkańców Sławna, a organizacja jest zobligowana do przejrzystości swoich działań finansowych.(Margareta Sadowska) 

Stan konta Fundacji Renovatio Ecclesiae na dzień 31 lipca 2012r.

Przychody:

- bezpośrednie wpłaty mieszkańców na konta bankowe Fundacji 11.820 zł.

- wpłaty za udział w Balu Charytatywnym organizowanym w maju br. 26.950 zł.

-środki uzyskane z licytacji przedmiotów podczas balu 24.875 zł.

- wpłaty proboszcza ks.Remigiusza Szrajnerta na konto Fundacji ( środki zebrane podczas kolędy 2012r.)  1.950 zł.

Wydatki:

- kompleksowe sprzątanie kościoła (w styczniu 2012r.) 1.700 zł.

- organizacja Balu Charytatywnego 14.124 zł.

 

  Margareta Sadowska